Free Social Enterprise Supports Initiative – Training & Mentoring in Business Development

print

Donegal Local Development CLG (DLDC) & Inishowen Development Partnership (IDP) are partnering to deliver our new Social Enterprise Supports Initiative (SESI).

SESI will identify, develop and enhance existing and emerging social enterprises across Donegal through a range of 1:2:1 mentoring sessions, expert workshops and online learning tools.

The project is aimed at Social Enterprises in Donegal who are looking to build their skills, competencies and professional networks in 2020.

What does the training consist of?

  • 18 hours of tailored 1:2:1 mentoring support (available across a wide range of subject areas, e.g. income generation, marketing, HR, etc.)
  • Participation in training & networking workshop sessions
  • A 12 month group specific access licence to the online Cramdentech suite of e-learning courses
  • Each organisation will move at its own pace with support from local trainers to support their progress.
  • The training will be provided at a time and location which suits the participants.

This is a locally managed initiative to support Social Enterprises with training in core business skills in the following topics:

Business & Strategic Planning

Financial Management & Payroll

HR & People Management

Income Generation (incl. Fundraising)

Governance

Marketing & Social Media

Internal Communications

Digital Innovation

Leadership

Event Planning & Management       

What to do next if you wish to participate:

Please complete the following Expression of interest form and return it to mlarkin@dldc.org by 5pm on Friday 10th January 2020.

All participating Social Enterprise leaders will be invited to attend one of our ‘Kick-Start launch events which will take place as follows:

An Grianan Hotel, Burt – Wednesday 12th February 2020

The Waterfront Hotel, Dungloe – Date TBC

(Full details to follow)

Places are limited so early booking is recommended.

IMPORTANT: What are the most critical areas of support for your social enterprise?

In order to ensure that this initiative meets your needs we ask that you click HERE and complete a quick 3 minute survey which will help us understand the areas you need support in. Please indicate on a scale of 1-100 how critical support in each area is to your social enterprise (where 1 = no support needed and 100 = a lot of support needed).

The Social Enterprise Supports Initiative (SESI) is funded by the Dormant Accounts Fund

TIONSCNAMH TACAÍOCHTA SÓISIALTA SAOR IN AISCE – OILIÚINT & MEANTÓIREACHT I BHFORBAIRT GNÓ

Toiseacht in Feabhra 2020 – Chun áit a chur in áirithe anois, líon isteach agus cur arais and EOI atá ceangailte chuig mlarkin@dldc.org

Tá Comhlacht Forbartha Áitiúil Dhún na nGall (DLDC) agus Comhpháirtíocht Forbartha Inis Eoghain (IDP) le comhpháirtíocht a dhéanamh le seachadadh ar ár dTionscnamh Tacaíochtaí Fiontraíochta Sóisialta nua (SESI).

Dhéanfaidh SESI aithint, forbairt agus feabhsú ar fiontair shóisialta atá ann cheana féin agus ar na cinn atá le theacht ar fud Dhún na nGall tríd réimse seisiúin meantóireachta 1-2-1, ceardlanna saineolacha agus uirlisí foghlama ar line.

Tá an tionscadal dírithe ar Fiontair Shóisialta i nDún na nGall atá ag iarraidh a gcuid scileanna, inniúlachtaí agus líonraí gairmiúla a fhorbairt i 2020.

Caidé atá san oiliúint?

•             18 uair de tacaíocht meantóireachta 1: 2: 1 saincheaptha (ar fáil thar raon leathan ábhar, m.sh. giniúint ioncaim, margaíocht, acmhainní duine srl.

•             Rannpháirtíocht i seisiúin ceardlainne oiliúna agus líonraithe

•             Ceadúnas rochtana grúpa 12 mí do shraith cúrsaí ríomhfhoghlama Cramdentech ar-líne

•             Bogfaidh gach eagraíocht ar a luas féin le tacaíocht ó oiliúnóirí áitiúil chun tacú lena ndul chun cinn.

•             Cuirfear an oiliúint ar fáil ag am agus suíomh a oireann do na rannpháirtithe.

Is seo tionscnamh atá a bhainistiú go háitiúil chun tacaíocht a thabhairt do na Fiontair Shóisialta le hoiliúint i bpríomhscileanna gnó sna hábhair seo a leanas:

Pleanáil Gnó & Straitéiseach

Bainistíocht Airgeadais & Párolla

Bainistíocht Achmhainní Daonna & Daoine

Giniúint Ioncaim (lena n-áirítear Tiomsú Airgid)

Rialachas

Margaíocht & Na Meáin Shóisialta

Cumarsáid Inmhéanach

Nualaíocht Dhigiteach

Ceannaireacht

Pleanáil Imeachtaí & Bainistíocht       

Caidé le déanamh más mian leat a bheith rannpháirteach:

Líon isteach

Comhlánaigh an fhoirm Léirithe Spéise atá ceangailte le seo ar shon do Fhiontar Sóisialta agus seol ar ais í chuig mlarkin@dldc.org

Tabharfar cuireadh do rannpháirtithe ceannairí Fiontraíochta Sóisialta uilig le bheith i láthair chun freastal ar cheann dár n-imeachtaí seolta ‘Kick-Start a bheas ar siúl mar a leanas:

Óstán An Grianán, An Bheart – Dé Ceadaoin 12ú Feabhra 2020

Óstan An Waterfront, An Clochán Liath – Dáta le deimhniú (Sonraí iomlána le thart)

Tá na háiteanna teoranta agus moltar áirithint luath a dhéanamh – Ba chóir Léiriú Spéise a chur faoi bhráid chuig mlarkin@dldc.org roimh 5 i.n. ar an Aoine 10ú Eanair 2020

TÁBHACHTACH: Caidé na réimsí tacaíochta is tábhachtaí do d’fhiontar sóisialta?

Chun cinntiú go gcomhlíonann an tionscnamh seo do chuid riachtanaisí iarraimid ort cliceáil ANSEO agus comhlánaigh suirbhé 3 bhomaite a chuideóidh linn tuiscint a fháil ar na réimsí ina bhfuil tacaíocht de dhith ort.

Léirigh le do thoil ar scála 1-100 cé chomh criticiúil atá tacaíocht i ngach áit do d’fhiontar sóisialta

(I gcás 1 = níl gá le tacaíocht agus 100 = neart tacaíocht de dhith).

Tá An Tionscnamh Tacaíochtaí Fiontraíochta Sóisialta (SESI) maoinithe ag Ciste na gCuntas Díomhaoin