SICAP – Gaeltacht

Fógra Eolais don Phobal
Tacaíocht do Ghrúpaí Pobail Áitiúil
An Clár um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail (SICAP)

Tá Forbairt Áitiúil Dhún na nGall (DLDC) i bhfách le hoibriú i gcomhpháirtíocht le grúpaí pobail
agus eagraíochtaí áitiúla i nDún na nGall ar mhaithe le haithne a fháil ar réimse leitheadach de
cheisteanna fá eisiamh sóisialta agus neamhionannas atá i measc an phobail agus dhul i ngleic leo
faoin Clár um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail (SICAP).

I mbliana, leanfaidh muid ar aghaidh ag obair leis na pobail chun cláracha, tionscnaimh,
gníomhaíochtaí agus imeachtaí (m.sh. campaí samhraidh) ar fud Dhún na nGall a théann i dteagmháil
le pobail a haithníodh mar dhaoine atá ag fulaingt leatrom, bochtaineas agus  neamhionannas, ar a
n-áirítear iad seo a leanas:

Páistí agus teaghlaigh i gceantair faoi mhíbhuntáiste Daoine atá ina gcónaí i bPobail atá faoi Mhíbhuntáiste
Daoine Óga, aois 15-24, nach bhfuil fostaithe, nach bhfuil ag freastail ar oideachas nó ag fáil traenáil Daoine óga dífhostaithe atá ina gcónaí i gceantair faoi mhíbhuntáiste
Pobail Nua – ina measc dídeanaithe/iarrthóirí tearmainn Lucht Dífhostaithe – ina measc iad siúd nach bhfuil ar an Bheochlár
Daoine le Míchumas Tuismitheoirí Aonair
Roma An Lucht Siúil
Oibrithe/Teaghlaigh ar Ioncam Íseal

Má tá tú i do bhall de ghrúpa pobail atá ag smaoineadh ar dhul i ngleic le heisiamh sóisialta agus
ceisteanna leatroma atá i do cheantar áitiúil nó sa phobal a bhfuil tú ag déanamh ionadaíocht dó,
faigh i dteagmháil le duine dár mbaill foirne, le do thoil, le fáil amach cén dóigh gur féidir linn
cuidiú leat.

Community Information Notice

Support for Local Community Groups

Social Inclusion & Community Activation Programme (SICAP)

Donegal Local Development CLG (DLDC) is seeking to work in partnership with local community groups and organisations in Donegal to identify and address a wide range of social exclusion and inequality issues that exist in society, SICAP Programme.

This year, we will continue to work with communities to implement programmes, initiatives, activities (e.g. summer camps) and events across Donegal that engage with and support communities that have been identified in Ireland as being at high risk of experiencing exclusion, poverty and inequality within society including:

Children and families in Disadvantaged Areas People living in Disadvantaged Communities
Young people aged 15-24 years who are not in employment, education or training Young unemployed people living in disadvantaged areas
New Communities – including refugees/asylum seekers The Unemployed – including those not on the Live Register
People with Disabilities Lone Parents
Roma Travellers
Low Income Workers/Households

If you are a member of a community group that is aiming to identify and address social exclusion and inequality issues that exist within your local area or for the community that you represent, then please make contact with one of our staff members to discuss how we can be of assistance:

Gaeltacht Thír Conaill
Margaret Doherty

07497 33120

margaretdoherty@dldc.org

Eibhlin Ní Dhuibhir

07495 32712

enidhuibhir@dldc.org

Bridget Nic Gairbheith

07495 32712

bngairbheith@dldc.org

Gaeltacht Thír Conaill
Paula Nic Gairbheith
07495 32712

pmcgarvey@dldc.org

Máire Mhic Pháidín

07495 32712

mmhicphaidin@dldc.org

Click here to download the above info.